In de ontwerpeisen wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden en de ontwerpbeperkingen. Onder de randvoorwaarden worden de eisen bepaald die niet te beïnvloeden zijn. Bij de ontwerpbeperkingen gaat het om de beperkingen die de opdrachtgever geeft aan mogelijke oplossingen.

Ontwerpcriteria.

 • Het prototype maakt gebruik van het zesfasenmodel (Brand-Gruwel & Walhout, Informatievaardigheden voor leraren, 2010).
 • Het gehanteerde model is iteratief (Brand-Gruwel & Walhout, 2010).
  Voorkennis wordt geactiveerd (Austin-van Rij, 2013).
  Er dient teruggekeken te worden op het product en het proces (Brand-Gruwel & Walhout, 2010; Austin-van Rij, 2013; Van Sprang, 2012).
 • Zelfreflectie is tijdens het zoeken van informatie belangrijk, leerlingen dienen regelmatig stil te staan bij wat ze aan het doen zijn. (Borgdorff, Pijpers, Boot, & Pardoen, 2010).
 • Er is voor leerlingen nog veel winst te behalen op het gebied van het formuleren van goede zoekvragen, het beoordelen van bronnen, kritisch denken, het verwerken van de informatie en het construeren van kennis (Brand-Gruwel, 2014).
  Leerlingen kunnen van hun hoofdvraag deelvragen formuleren (Brand-Gruwel &
  Walhout, 2010).
  Bij zoektermen kunnen leerlingen gerichtere zoekopdrachten geven (Austin-van Rij,
  2013; Walraven, 2008).
  Leerlingen zien in dat woorden als ‘de’ en ‘het’ niet relevant zijn voor
  de zoekresultaten (Walraven, Paas & Schouwenaar, 2013).
  Leerlingen slaan gevonden informatie op, om deze op een later tijdstip terug te
  kunnen halen (Walraven, 2008).
 • Leerlingen hebben inzicht in de werking van het internet (Austin-van Rij, 2013).
  Leerlingen hebben een mentaal model van internet (Austin-van Rij, 2013).
  Leerlingen gebruiken ook andere zoekmachines dan Google (Nextvalue research,
  2013).
  Leerlingen leren websites op betrouwbaarheid te bekijken (Marzano & Heflebower,
  2012).
  Leerlingen versterken hun manier van zoekopdrachten geven (Pijpers, 2008).
  Leerlingen versterken hun interpretatie van zoekresultaten (Pijpers, 2008).
 • ICT is een krachtig leermiddel voor het verwerken van de 21e eeuwse vaardigheden (Thijs et al., 2014a).
 • Leerlingen werken in tweetallen om te leren van elkaar (Austin-van Rij, 2013).
 • Het ontwerp houdt rekening met de zeer zwakke lezers (Kuiper, 2010).
 • Leerlingen slaan gevonden informatie op (Austin-van Rij, 2013).
 • De innovatie wordt geïntegreerd aangeboden (Nextvalue research, 2013).
 • Het geven en ontvangen van feedback heeft een direct positief effect op het gedrag van de leerlingen (Austin-van Rij, 2013).
 • Leerlingen maken tijdens de lessenserie veel gebruik van werkbladen en andere ondersteunende materialen. Deze instrumenten zijn positief gebleken in het onderzoek van Austin-van Rij (2013).
 • Leerkrachten worden minder inhoudelijk expert, maar veel meer procesbegeleider (Peeters & Van Baren-Nawrocka, 2015).

Randvoorwaarden.

 • Er is weinig literatuur beschikbaar over informatievaardigheden binnen het Primair Onderwijs.
 • De school werkt met zes wekelijkse thema’s voor wereldoriëntatie. Het onderzoek moet aansluiten bij het thema van IPC waaraan de leerlingen werken.
 • In de bovenbouw zitten 118 leerlingen. Het zijn heterogene groepen.
 • Werkstukken worden in Word gemaakt.
 • Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden over het onderzoek.
 • Er is afstemming nodig met het team van de bovenbouw.
 • Er moeten duidelijke afspraken zijn tijdens de uitvoering van de innovatie.
 • Leerlingen hebben meer keuzevrijheid in wat ze willen leren.
 • Leerlingen leren nieuwe onderwerpen.
 • Leerlingen werken samen.
 • Binnen de school wordt er meer uitgewisseld over onderwijs en visie.

Ontwerpbeperkingen.

 • Informatievaardigheden worden binnen de school niet structureel aangeboden.
 • Werkstukken worden twee tot drie keer gemaakt per schooljaar.
 • Informatievaardigheden komen voornamelijk terug binnen wereldoriëntatie en taal. Er is geen integratie met informatievaardigheden.
 • Op de locatie Kelnarij zijn per groep zeven computers aanwezig.
 • Op de locatie Bijstergoed zijn tien computers per groep aanwezig.
 • De ICT-(basis)vaardigheden van leerlingen zijn divers.

 

Advertenties